Giảng viên đào tạo

Tiến sĩ Luật kinh tế, Thạc sĩ QLHC nhà nước Nguyễn Quang Tú

 

Thạc sĩ Hoàng Minh Ngọc

 

    Thạc sĩ xây dựng CN Phạm Thị Như Ngọc

 

Tiến sĩ chuyên ngành đường sắt Lê Công Thành