[THÔNG BÁO] KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN SỞ XÂY DỰNG HÀ TĨNH ĐỢT I NĂM 2024

Kế hoạch về việc tổ chức thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đợt I – năm 2024

Cùng với sự phát triển của thị trường, vai trò của các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản ngày càng được đề cao và coi trọng. Tuy nhiên, đi cùng với tầm quan trọng đó, môi giới bất động sản cũng dần phải đáp ứng được những điều kiện hành nghề đang ngày càng được thắt chặt và trở nên khắt khe hơn. Trước tình hình đó, nhiều nhà hoạt động môi giới bất động sản đã ý thức được tầm quan trọng của việc không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, hiểu biết về pháp luật để kịp thời nắm bắt thông tin, kiến thức, hỗ trợ bản thân, khách hàng trong các giao dịch bất động sản. Sau khi trải qua các quá trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ một cách bài bản, tham gia các khoá học bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, nhiều môi giới bất động sản đã sẵn sàng tham gia các kỳ thi sát hạch để chứng minh năng lực và được cấp Chứng chỉ hành nghề.

Công ty cổ phần tập đoàn VCB – Viện đào tạo nhân lực xây dựng Việt Nam xin trân trọng gửi tới quý học viên kế hoạch tổ chức thi Chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản đợt I năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:

Mời quý học viên tham khảo thông tin chi tiết dưới đây!

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Kế hoạch thi Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

CÁC CĂN CỨ TỔ CHỨC KỲ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

  • Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;
  • Căn cứ Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;
  • Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;
  • Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng;
  • Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-SXD ngày 06/6/2024 của Sở Xây dựng Hà Tĩnh về việc ủy quyền tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
  • Căn cứ Văn bản số 23/2024/CV-VCB ngày 06/6/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn VCB về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2024;Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản – Sở Xây dựng phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với các nội dung chính như sau:
Kế hoạch tổ chức thi Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Kế hoạch tổ chức thi Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
– Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho các cá nhân có đơn đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
– Là cơ sở để xét cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, giúp cho người hành nghề môi giới bất động sản hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
2. Yêu cầu
– Tổ chức kỳ thi đảm bảo các quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ; Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng; Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng và các quy định của pháp luật hiện hành.
– Tổ chức kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, an toàn theo đúng các quy định của pháp luật.
NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Đơn vị tổ chức kỳ thi
– Giao Công ty cổ phần Tập đoàn VCB là đơn vị tổ chức kỳ thi (Theo Quyết định số 92/QĐ-SXD ngày 06/6/2024 của Sở Xây dựng).
– Nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị tổ chức kỳ thi thực hiện theo Điều 5 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng.
2. Điều kiện đăng ký dự thi
Thí sinh đăng ký dự thi là công dân Việt Nam có đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng.
3. Hình thức, thời gian và ngôn ngữ thi
a. Hình thức và thời gian thi
– Phần kiến thức cơ sở: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp, thời gian thi tối đa 120 phút.
– Phần kiến thức chuyên môn: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp, thời gian thi tối đa 120 phút.
b. Ngôn ngữ thi
Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt (trường hợp thí sinh là người nước ngoài thì được sử dụng phiên dịch).
4. Nội dung thi
– Giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn VCB xây dựng đề thi và đáp án đề thi sát hạch theo quy định tại Điều 6 và hướng dẫn tại Phụ lục 2 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng trình Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt.
– Kinh phí biên soạn bộ đề thi và đáp án đề thi lấy từ kinh phí dự thi của các thí sinh đăng ký dự thi.
– Người đăng ký dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ phải bắt buộc thi các nội dung sau:
(1). Phần kiến thức cơ sở, bao gồm:
– Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản;
– Thị trường bất động sản;
– Đầu tư bất động sản;
– Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
(2). Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm:
– Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;
– Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản;
– Giải quyết tình huống trên thực tế.
5. Hồ sơ đăng ký dự thi
a. Thành phần hồ sơ
– Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh màu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng);
– Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu);
– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);
– Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;
– 02 ảnh màu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;
– Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị).
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ lưu tại Sở Xây dựng; 01 bộ lưu tại đơn vị tổ chức kỳ thi là Công ty cổ phần Tập đoàn VCB)

Kế hoạch tổ chức thi Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Kế hoạch tổ chức thi Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

6. Kinh phí dự thi
– Thí sinh đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản dự kiến phải nộp kinh phí dự thi: 500.000 đồng/thí sinh/02 môn thi để phục vụ cho việc xây dựng bộ đề thi và đáp án, tổ chức kỳ thi sát hạch.
7. Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi sát hạch
– Thời gian dự kiến thi: Ngày 07/7/2024 (Thời gian có thể thay đổi tùy theo điều kiện cụ thể).
– Địa điểm tổ chức kỳ thi: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hà Tĩnh cơ sở 1, địa chỉ: Số 52 đường Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh (Địa điểm nếu có thay đổi giao Công ty cổ phần Tập đoàn VCB thông báo cho các thí sinh).
Thông tin về danh sách những thí sinh đủ điều kiện dự thi, danh sách những thí sinh không đủ điều kiện dự thi, thời gian thi, địa điểm thi, lịch thi sẽ chính thức được thông báo trước ngày tổ chức thi ít nhất 03 ngày trên Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Hà Tĩnh tại địa chỉ: (http://soxaydung.hatinh.gov.vn).
8. Thông báo kết quả thi và tổ chức phúc khảo kết quả thi
– Kết quả thi được thông báo tại Văn phòng Sở Xây dựng, văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn VCB và trên Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Hà Tĩnh (tại địa chỉ http://soxaydung.hatinh.gov.vn).
– Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi nếu thí sinh có yêu cầu chẩm phúc khảo thì phải có đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi. Hội đồng thi tổ chức chấm phúc khảo và báo cáo Giám đốc Sở phê duyệt bổ sung những thí sinh đạt yêu cầu.
– Trong thời gian 20 ngày kể từ khi thông báo kết quả thi, Công ty cổ phần Tập đoàn VCB tổ chức thi lại cho những thí sinh có bài thi không đạt yêu cầu. Thí sinh thi không đạt yêu cầu phần nào thì thi lại phần đó. Mỗi kỳ thi chỉ tổ chức thi lại 1 lần, thí sinh không phải nộp kinh phí thi lại.
9. Thông tin liên hệ
Trong quá trình thực hiện, các thí sinh nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Công ty cổ phần Tập đoàn VCB (điện thoại: 0912167788, 0928070888, 0936136606) để được hướng dẫn, giải đáp hoặc truy cập vào trang web của Công ty cổ phần Tập đoàn VCB để tìm hiểu thông tin: https://hocbatdongsan.com.vn/; https://vcbgroup.vn/

Kế hoạch tổ chức thi Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Kế hoạch tổ chức thi Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Công ty cổ phần Tập đoàn VCB (đơn vị tổ chức kỳ thi) chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các nhiệm vụ sau:
– Chủ trì xây dựng quy chế thi sát hạch trình Hội đồng thi sát hạch phê duyệt.
– Chủ trì tổ chức biên soạn bộ đề thi và đáp án đề thi trình Hội đồng thi sát hạch phê duyệt.
– Lập dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi và dự kiến mức thu kinh phí dự thi đối với thí sinh theo nguyên tắc đảm bảo đủ chi phí cho kỳ thi và chế độ chính sách của Nhà nước trình Hội đồng thi sát hạch đảm bảo theo quy định.
– Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thí sinh không đủ điều kiện dự thi.
– Tổ chức kỳ thi, coi thi, chấm thi dưới sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thi theo kế hoạch đã được phê duyệt.
– Tổ chức chấm phúc khảo kết quả thi theo quy định đối với thí sinh có yêu cầu phúc khảo.
– Tổng hợp và trình Hội đồng thi phê duyệt kết quả thi bao gồm: Báo cáo quá trình tổ chức thi; danh sách những thí sinh đạt yêu cầu và danh sách những thí sinh không đạt yêu cầu.
– Gửi 01 bộ hồ sơ của thí sinh đạt yêu cầu theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng và bản phô tô bài thi về Sở Xây dựng để làm cơ sở cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định.
– Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc Sở Xây dựng và pháp luật về toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi và kết quả của kỳ thi.
– Bảo quản hồ sơ, tài liệu của kỳ thi theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, nhận được kế hoạch này, các đơn vị, cá nhân được phân công nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc để Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được thành công./.

Xem chi tiết tại tệp đính kèm dưới đây

Ke hoach to chuc ky thi(07.06.2024_15h12p13)_signed

KẾ HOẠCH ÔN THI CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI HÀ TĨNH NĂM 2023

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI HÀ TĨNH 2023

KẾ HOẠCH THI CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI HOÀ BÌNH NĂM 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *